Tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (12-06-2020)

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 23/10/2019 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 103-KH/ĐU TCTS ngày 13/11/2019 của Đảng ủy Tổng cục Thủy sản về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Tổng cục Thủy sản, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã có giấy triệu tập đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 16/6/2020.
Tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Ảnh minh họa

Thành phần tham dự Đại hội gồm các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Thủy sản khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Thủy sản, các đồng chí là thành viên các Tiểu ban và Tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự kiến, Chương trình Đại hội sẽ bao gồm các nội dung: Báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý: Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội cũng sẽ lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành khóa mới lần thứ nhất; Ra mắt Ban Chấp hành Khóa mới; Ra mắt Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng cục đã phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị từ định hướng mục tiêu, tham mưu hoạch định cơ chế, chính sách đến chỉ đạo các công việc cụ thể, quan trọng như xây dựng Luật Thủy sản và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành; lập Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản; xây dựng Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch hàng năm; xây dựng các kịch bản tăng trưởng theo quý và tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, gắn với nắm sát tình hình thực tiễn của các địa phương, đưa ra các giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, thị trường… Kết quả lãnh đạo của Đảng ủy, cùng sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đã góp phần để ngành Thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng cao, theo đúng định hướng đề ra, đạt được hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng. Sản lượng thủy sản đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ tiêu dùng trong nước và chế biến, xuất khẩu.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác